ned349 - Language, Acquisition, Processing and Analysis (Course overview)

ned349 - Language, Acquisition, Processing and Analysis (Course overview)

Institute of Dutch Studies 9 KP
Module components Semester courses Wintersemester 2022/2023 Examination
Exercises
 • No access 3.03.143 - Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren auf Niederländisch Show lecturers
  • (Hans) Johannes Beelen

  Wednesday: 08:15 - 09:45, weekly (from 19/10/22)

  Het doel van dit schrijfvaardigheidcollege is het leren concipiëren en formuleren van een wetenschappelijk betoog in het Nederlands. Om dit doel te bereiken zullen we gerichte oefeningen doen die zowel betrekking hebben op de analyse van de structuur als op het zelf schrijven van wetenschappelijke teksten. Die oefeningen lopen weliswaar parallel met datgene, wat in het begeleidende seminaar behandeld wordt maar ze zijn niet noodzakelijk daaraan ontleend. De cursus kan dus ook beschouwd worden als een eerste en algemene training in het schrijven van wetenschappelijke teksten in het Nederlands. Aspecten die in dit college aan de orde komen zijn: • opbouw en formulering van een gedachtegang • structuur en ordening van argumenten • indeling van alinea’s, paragrafen en hoofdstukken • typologie en overzichtelijkheid van de tekst • uitbreiding van de (wetenschappelijke) woordenschat • ontwikkelen van stilistische nuanceringen • omgang met de verwerkte literatuur • conventies op het gebied van citeren en verwijzen De studenten leveren regelmatig hun uitwerking van de oefeningen in. Ik voorzie die individueel van commentaar. Waar nodig en zinvol worden de problemen die zich bij de uitwerking voordoen en de oplossingen die gekozen zijn in de groep besproken. Daarbij concentreren we ons steeds op een vooraf bepaald aspect van de tekst. Actieve deelname is dus voorwaarde voor het welslagen van de cursus. Parallel oefenen we de mondelinge presentatie van de gekozen onderzoeksthema’s voor de individuele werkstukken. Wie een gedachtegang schriftelijk helder kan formuleren, is ook in staat die gedachtegang mondeling helder uiteen te zetten. Training van schriftelijke en mondelinge vaardigheid gaat dus hand in hand. Ik zal voor de samenstelling van het oefenmateriaal o.a. gebruik maken van de volgende literatuur: José Baks, Lidy Zijlmans: Nota Bene!Cursus schrijfvaardigheid voor hoogopgeleide anderstaligen. Bussum, coutinho 2007 Mariët Hermans: Schrijven met effect. Cursus doeltreffend formuleren. Bussum, coutinho 2006 Wilma van der Westen: Goed geschreven. Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep. Bussum, coutinho 2009 Deze werken hoeven niet aangeschaft te worden!

Seminar
 • No access 3.03.142 - Eerste en tweede taalverwerving Show lecturers
  • Foekje Reitsma

  Thursday: 14:15 - 15:45, weekly (from 20/10/22)

  Dies Seminar besteht aus 2 einstündigen Seminaren in MM 6: 1. Eerste en tweede taalverwerving 2. Eerste en tweede taalverwerving (aus didaktischer Perspektive) Dit college gaat over eerste en tweede taalverwerving, waarbij de verwerving van het Nederlands centraal staat. We gaan in dit college aan de slag met theorieën over eerste en tweede taalverwerving. Het doel van dit college is inzicht te krijgen in het verloop van eerste en tweede taalverwerving op het gebied van fonologie, woordenschat, morfologie en syntaxis. Daarbij komen ook de verschillen en overeenkomsten tussen eerste en tweedetaalverwerving aan de orde. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan het gebruik van deze theoretische kennis over taalverwerving bij het onderwijzen van Nederlands als tweede taal (vakdidactiek). In het referaat kunnen –naar keuze- theoretische of vakdidactische vraagstellingen besproken worden. In het werkstuk wordt het referaat verder uitgewerkt. Om dit college succesvol te kunnen volgen is afronding van de „Einführung niederländische Sprachwissenschaft” vereist. We maken gebruik van de boeken “Kindertaalverwerving. Een handboek” van S.Gillis, & A.M. Schaerlaekens (2001, Uitgever: Martinus Nijhoff, Groningen ISBN: 9068905031) en “Tweede-taal vewerving en tweede-taal onderwijs” van R. Appel & A. Vermeer (1994, 1996 uitgeverij Coutinho BV) en daarnaast van aanvullende teksten (die ook in het Engels of het Duits kunnen zijn). Het college wordt in het Nederlands gegeven.

Hinweise zum Modul
Prerequisites
Der Studiengang umfasst Basis-Module und Aufbaumodule. In aufbauenden Modulen werden Kompetenzen vorausgesetzt, wie sie in den jeweiligen Basismodulen beschrieben sind. Für das Aufbaumodul ned349 bedeutet dies, dass Kompetenzen, wie sie im Basismodul ned019, ned029 und ned031 beschrieben werden, vorausgesetzt werden.
Module examination
HA
Skills to be acquired in this module
Es soll exemplarisch die wissenschaftliche Analyse unter Anleitung in einem der drei Bereiche der Sprachwissenschaft einüben. Die das Seminar begleitende sprachpraktische Übung dient zur Verbesserung der fachbezogenen mündlichen und schriftlichen Ausdrucksfähigkeit im Niederländischen auf das Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens..