ned349 - Language, Acquisition, Processing and Analysis (Course overview)

ned349 - Language, Acquisition, Processing and Analysis (Course overview)

Institute of Dutch Studies 9 KP
Module components Semester courses Summer semester 2024 Examination
Exercises
 • Unlimited access 3.03.133 - Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren auf Niederländisch Show lecturers
  • (Hans) Johannes Beelen

  Wednesday: 08:00 - 10:00, weekly (from 10/04/24)

  Dit college biedt hulp bij het schrijven van een wetenschappelijk werkstuk en het houden van een referaat (beide in het Nederlands) op niveau B2 van het ERK. Wat het mondelinge gedeelte betreft, worden technieken besproken en geoefend die bijdragen tot een succesvolle presentatie. Voordat de studenten hun presentatie houden in het seminar wordt het eerst geoefend in dit college. De onderwerpen voor de schrijfopdrachten worden ontleend aan de thema’s die behandeld worden in het seminar waar de student aan deelneemt. In het college wordt de schrijfvaardigheid systematisch verbeterd, waarbij de studenten schrijfopdrachten uitwerken die in verschillende correctierondjes nader worden bewerkt. Hierbij komen allerlei verschijnselen op het gebied van grammatica, woordkeuze, spelling, stijl, e.d. aan de orde, die eventueel in speciale oefeningen diepgaander worden behandeld. We maken gebruik van de boeken Basisvaardigheden academisch schrijven van Francien Schoordijk, Schrijfwijzer van Jan Renkema, Schrijf eens even normaal joh! van Rick Evers en Willem Verdaasdonk, van de website Academisch Nederlands voor Anderstaligen en van aanvullend materiaal. Studenten die dit college volgen en daarbij twee Seminare volgen, krijgen aanvullende opdrachten op maat.

Seminar
 • Unlimited access 3.03.142 - Eerste- en tweedetaalverwerving Show lecturers
  • Roos Weijers

  Thursday: 10:00 - 12:00, weekly (from 04/04/24)

  Dies Seminar besteht aus 2 einstündigen Seminaren in MM 6: 1. Eerste en tweede taalverwerving 2. Eerste en tweede taalverwerving (aus didaktischer Perspektive) Dit college gaat over eerste en tweede taalverwerving, waarbij de verwerving van het Nederlands centraal staat. We gaan in dit college aan de slag met theorieën over eerste en tweede taalverwerving. Het doel van dit college is inzicht te krijgen in het verloop van eerste en tweede taalverwerving op het gebied van fonologie, woordenschat, morfologie en syntaxis. Daarbij komen ook de verschillen en overeenkomsten tussen eerste en tweedetaalverwerving aan de orde. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan het gebruik van deze theoretische kennis over taalverwerving bij het onderwijzen van Nederlands als tweede taal (vakdidactiek). In het referaat kunnen –naar keuze- theoretische of vakdidactische vraagstellingen besproken worden. In het werkstuk wordt het referaat verder uitgewerkt. Om dit college succesvol te kunnen volgen is afronding van de „Einführung niederländische Sprachwissenschaft” vereist. We maken gebruik van de boeken “Kindertaalverwerving. Een handboek” van S.Gillis, & A.M. Schaerlaekens (2001, Uitgever: Martinus Nijhoff, Groningen ISBN: 9068905031) en “Tweede-taal vewerving en tweede-taal onderwijs” van R. Appel & A. Vermeer (1994, 1996 uitgeverij Coutinho BV) en daarnaast van aanvullende teksten (die ook in het Engels of het Duits kunnen zijn). Het college wordt in het Nederlands gegeven.

Hinweise zum Modul
Prerequisites
Der Studiengang umfasst Basis-Module und Aufbaumodule. In aufbauenden Modulen werden Kompetenzen vorausgesetzt, wie sie in den jeweiligen Basismodulen beschrieben sind. Für das Aufbaumodul ned349 bedeutet dies, dass Kompetenzen, wie sie im Basismodul ned019, ned029 und ned031 beschrieben werden, vorausgesetzt werden.
Module examination
HA
Skills to be acquired in this module
Es soll exemplarisch die wissenschaftliche Analyse unter Anleitung in einem der drei Bereiche der Sprachwissenschaft einüben. Die das Seminar begleitende sprachpraktische Übung dient zur Verbesserung der fachbezogenen mündlichen und schriftlichen Ausdrucksfähigkeit im Niederländischen auf das Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens..