ned339 - Literature, Context and Institutions (Course overview)

ned339 - Literature, Context and Institutions (Course overview)

Institute of Dutch Studies 9 KP
Module components Semester courses Summer semester 2024 Examination
Exercises
 • Unlimited access 3.03.133 - Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren auf Niederländisch Show lecturers
  • (Hans) Johannes Beelen

  Wednesday: 08:00 - 10:00, weekly (from 10/04/24)

  Dit college biedt hulp bij het schrijven van een wetenschappelijk werkstuk en het houden van een referaat (beide in het Nederlands) op niveau B2 van het ERK. Wat het mondelinge gedeelte betreft, worden technieken besproken en geoefend die bijdragen tot een succesvolle presentatie. Voordat de studenten hun presentatie houden in het seminar wordt het eerst geoefend in dit college. De onderwerpen voor de schrijfopdrachten worden ontleend aan de thema’s die behandeld worden in het seminar waar de student aan deelneemt. In het college wordt de schrijfvaardigheid systematisch verbeterd, waarbij de studenten schrijfopdrachten uitwerken die in verschillende correctierondjes nader worden bewerkt. Hierbij komen allerlei verschijnselen op het gebied van grammatica, woordkeuze, spelling, stijl, e.d. aan de orde, die eventueel in speciale oefeningen diepgaander worden behandeld. We maken gebruik van de boeken Basisvaardigheden academisch schrijven van Francien Schoordijk, Schrijfwijzer van Jan Renkema, Schrijf eens even normaal joh! van Rick Evers en Willem Verdaasdonk, van de website Academisch Nederlands voor Anderstaligen en van aanvullend materiaal. Studenten die dit college volgen en daarbij twee Seminare volgen, krijgen aanvullende opdrachten op maat.

Seminar
 • Unlimited access 3.03.131 - Actu:ele poezie: Gedichten leren lezen met Charlotte van den Broek Show lecturers
  • Dr. phil. Beatrix van Dam

  Tuesday: 14:00 - 16:00, weekly (from 02/04/24)

  In dit college maken we kennis met recente Nederlandstalige po:ezie door het werk van de Vlaamse auteur Charlotte van den Broeck te verkennen. We combineren hierbij een ervaringsgerichte en een analytische toegang. Op deze manier wordt het college tegelijkertijd een verdieping van de inleiding in de po:ezieanalyse. Hoogtepunt van het college is een ontmoeting met Charlotte van den Broeck zelf die ons in de gelegenheid stelt om onze discussies over haar teksten met haar zelf te voeren. Wie dit college volgt, ontdekt actuele literatuur en verbetert tegelijkertijd zijn analytische vaardigheden. Ook het schrijven staat centraal: Er wordt aandacht besteed aan academisch schrijven over literatuur, maar ook aan po:ezie als inspiratie om zelf creatief te schrijven.

Hinweise zum Modul
Prerequisites
Der Studiengang umfasst Basis-Module und Aufbaumodule. In aufbauenden Modulen werden Kompetenzen vorausgesetzt, wie sie in den jeweiligen Basismodulen beschrieben sind. Für das Aufbaumodul ned339 bedeutet dies, dass Kompetenzen, wie sie im Basismodul ned019, ned029 und ned031 beschrieben werden, vorausgesetzt werden.
Module examination
HA
Skills to be acquired in this module
Exemplarische Vertiefung der in der Einführung erworbenen literaturwissenschaftlichen Grundlagenkenntnisse und analytischen Fähigkeiten. Die das Seminar begleitende sprachpraktische Übung dient zur Verbesserung der fachbezogenen mündlichen und schriftlichen Ausdrucksfähigkeit im Niederländischen auf das Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens..