prx515 - Forschungs- und Entwicklungspraktikum (Course overview)

prx515 - Forschungs- und Entwicklungspraktikum (Course overview)

Interdisziplinäre Lehreinrichtungen 3 KP
Semester courses Wintersemester 2022/2023
Form of instruction: Seminar
Hinweise zum Modul
Module examination
PR