prx525 - Forschungs- und Entwicklungspraktikum (Course overview)

prx525 - Forschungs- und Entwicklungspraktikum (Course overview)

Department of Social Sciences 3 KP
Semester courses Wintersemester 2015/2016
Form of instruction: Seminar
Hinweise zum Modul
Module examination
PR